ORGANIZACIONI DIZAJN

Niste sigurni da Vaša organizaciona struktura odgovara Vašim potrebama?

Organizacioni dizajn je proces kojim se osigurava da pojedinci sa pravim veštinama budu tamo gde treba da budu kako bi zadovoljili trenutne i buduće potrebe kompanije. Projekat fokusiran na organizacioni dizajn Vam pomaže da objektivno sagledate svoju trenutnu organizacionu strukturu i vodi Vas kroz proces restrukturiranja kako bi odgovarao onome što se zahteva danas i u budućnosti, u pogledu sastava timova, definisanja i standardizacije opisa poslova, ali i procesa zapošljavanja ili tehnoloških viškova. 

  

Ključna pitanja koja treba postaviti su:

 • Kakvo je trenutno stanje: kakvi su trenutni zaposleni i procesi u pogledu mogućnosti i kapaciteta.
 • Koje je željeno stanje: šta sve pojedinci ili funkcije u kompaniji treba da rade.
 • Kako premostiti jaz između potražnje i ponude, kombinujući različite strategije u pogledu internih i eksternih akcionih planova, poput razvoja postojećih rukovodilaca, restrukturacije organizacione strukture, eksternog zapošljavanja, outsourcinga i slično.

Projekat unapređenja organizacionog dizajna je značajan kada…

 • Postoje problemi na nivou linija rukovođenja – postoje zaposleni sa više (ili manje) od jednog rukovodioca, nije potpuno jasno ko kime rukovodi, itd.
 • Trenutna struktura kompanije ili tima ne može da zadovolji trenutne potrebe ili kada je planiran rast ili promena rada za koju je neophodna priprema.
 • Neophodno je uraditi restrukturaciju, optimizaciju troškova i unaprediti efikasnost kako bi se osigurala konkurentnost.
 • Ne postoji standardizovan i transparentan proces po kome se vrše organizacione promene.
 
Adekvatan organizacioni dizajn, usklađen sa trenutnim i budućim potrebama organizacije omogućava efikasnu komunikaciju i saradnju između pojedinaca ili timova kroz jasne odgovornosti i očekivanja, kao i kroz otvaranje adekvatnih kanala komunikacije formiranjem odgovarajućih timova i linija izveštavanja. Fokus projekta je najčešće na nivou organizacije i fokusiran na rukovodeće pozicije, ali se može odnositi i na određenu funkciju ili sektor.
 
 

 

Drugi oblici projekata u oblasti organizacionog dizajna:

 • Upravljanje i egzekucija organizacionih promena
 • Izrada organizacionih šema, opisa posla i sistematizacije radnih mesta
 • Upravljanje procesom tehnoloških viškova uz planove razvoja za zaposlene koji ostaju i planove tranzicije i podrške za zaposlene koji napuštaju kompaniju ili menjaju radno mesto
 • Izrada plana komunikacije vezano za organizacione promene
 • Analiza, izveštavanje i preporuke vezano za zarade zaposlenih u kontekstu organizacionih promena
 • Planiranje i definisanje novih radnih mesta na osnovu organizacionih promena

 

office@peoplelighthouse.com

(+381)638782-773

Beograd, Srbija

Pratite nas

© 2020 People Lighthouse. All Rights Reserved